Триває відбір робіт до участі у другій міжнародній науковій конференції «Парламентські Читання»

Лабораторія законодавчих ініціатив, Студентське наукове товариство правників «Scholiaris», Факультет правничих наук і Факультет соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія» проводять Другу міжнародну наукову конференцію «Парламентські читання», присвячену проблематиці парламентаризму.  Прийом і відбір робіт для участі у цьогорічній конференції, що відбудеться 7-8 жовтня 2011 року в Києві, розпочався 14 березня  2011 року.

Ініціатива покликана сформувати якісно вищий рівень експертного та академічного дискурсу в Україні та залучити молодих науковців і представників академічних кіл до проведення наукових досліджень з парламентаризму у таких сегментах, як представницька та законодавча функції парламенту, його контрольні повноваження, внутрішня структура та організація, участь громадськості у законодавчому процесі тощо. Конференція створює можливості для обміну думками між науковцями з усієї України, які займаються парламентськими студіями; захід включатиме виступи провідних європейських науковців, а також передбачає залучення до дискусії низки експертів з політичного та громадського середовищ.

У межах заходу передбачається: (і) проведення змістовної дискусії та публікації збірки наукових робіт за результатами конференції, (іі) включення найкращих робіт до профільних наукових видань та інформаційно-аналітичного видання Лабораторії законодавчих ініціатив – журналу «Часопис ПАРЛАМЕНТ» (розповсюджується серед бібліотек провідних університетів та наукових установ, аналітичних центрів, а також народних депутатів України) та (ііі) надання п’яти премій розміром по 1000 грн. (за підтримки Юридичної компанії «Ващенко, Бугай та партнери») за найкращі наукові роботи.

Організатори запрошують до участі молодих науковців (зокрема, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів) з України та інших країн Європи. Заповнені аплікаційні форми та авторські наукові роботи мають бути надіслані на електронну адресу: parliam.readings@laboratory.kiev.ua до 18 липня 2011 року (включно).

Вимоги до наукових робіт та відбір учасників (робота має бути ОБОВ’ЯЗКОВО оформлена у відповідності до зазначених вимог; формат роботи також буде врахований відбірковою комісією):

 • тема роботи має відповідати проблематиці наукової конференції;
 • оформлення тексту – у Microsoft Word для Windows;
 • обсяг роботи не повинен перевищувати 20,000 знаків з пробілами;
 • поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве – 20мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14; інтервал між рядками – 1,5;
 • оформлення роботи (анотація, ключові слова, список літератури/джерел) має відповідати вимогам ВАК;
 • назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;
 • робочі мови: українська, англійська, російська.

Відбір робіт для участі у конференції здійснюватиме комісія, що складатиметься з представників Лабораторії законодавчих ініціатив, Студентського наукового товариства правників «Scholaris», викладачів Факультету правничих наук і Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія». Інформація про результати відбору буде надіслана не пізніше 5 вересня 2010 року. Щодо детальнішої інформацію про програму та місце проведення конференції учасники будуть повідомлені після завершення відбору наукових робіт. Крім того, актуальна інформація про захід з’являтиметься на сайті Лабораторії законодавчих ініціатив.

Умови участі

Реєстраційний внесок для участі у конференції складає 200 гривень. Для учасників конференції не передбачаються відшкодування за проїзд та проживання, однак організатори сприятимуть у наданні місць для поселення.

Додаткова інформація

Із запитаннями звертайтесь за адресою: parliam.readings@laboratory.kiev.ua або тел. +38 (044) 531-37-68 (контактна особа: Олександр Заславський, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив), +38 (063) 617-89-00 (Броніслав Тоцький, голова Студентського наукового товариства правників «Scholiaris»).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У II МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ».

Інформація про I Міжнародну наукову конференцію «Парламентські читання».

Опубліковано у новини | Залишіть коментар

A call for participation in the second international academic conference “Parliamentary Readings”

The Agency for Legislative Initiatives, the Law Students Research Association “Scholaris”, the Faculty of Law and the Faculty of Social Sciences and Social Technologies of Kyiv Mohyla Academy National University jointly conduct the Second International Academic Conference “Parliamentary Readings” dedicated to parliamentary studies. A call for participation in the Conference that will take place on 7-8 October 2010 in Kyiv was announced on 14 March 2011.

The initiative aims at achieving a new level of expert and academic discourse in Ukraine and to encourage young scholars and academics to examine such issues of modern parliamentarism as representative and legislative functions of the parliament, its oversight powers, internal structure and organisation, public participation in legislative process etc.  The Conference provides the ground for scholars from all over Ukraine, dealing with parliamentary studies, to exchange opinions among themselves and their European peers, as well as with political and civil society experts, which will be invited to participate in the discussions.

The Conference envisages an informative discussion and publication of their research papers on the results of the Conference, while the most substantial research works will be published in the core scientific magazines and Parliament Journal, an information and analytic publication of the Agency for Legislative Initiatives (circulated in 1000 copies). Five prizes in the amount of 1000 UAH (with the support of the Legal Company “Vashchenko, Bugay and partners” ) will also be awarded to honour the best research papers.

The organisers invite young researchers from Ukraine and other European countries (e.g. lecturers, post-graduate students, and graduate students in the final years of studies) to participate in the Conference and send their completed application forms and research papers to parliam.readings@laboratory.kiev.ua before 18 July 2011 (included).

Requirements to research papers and selection of participants:

 • the research subject should deal with the Conference topic;
 • the text should be done in Microsoft Word for Windows;
 • the text should not exceed 20,000 characters with spaces;
 • margins: upper, lower, right-side –15mm, left-side – 20mm;
 • font – Times New Roman, type-size – 14; interval – 1.5;
 • the electronic file title should include the author’s surname in English transliteration;
 • working languages: Ukrainian, English, and Russian.

The papers will be selected by a commission composed of representatives of the Agency for Legislative Initiatives, Law Students Research Association “Scholaris”, lecturers of the Faculty of Law and the Faculty of Social Sciences and Social Technologies of Kyiv Mohyla Academy National University. Information on the selection results will be sent out not later than 5 September 2011. More detailed information on the Conference programme and venue will be provided after the selection of the research papers is completed.

Participation Conditions

Registration fee is 200 UAH. No travel and accommodation expenses will be reimbursed. The organisers, however, will provide accommodation assistance.

Additional Information

Information on the Conference and the application form can be found on the Agency for Legislative Initiatives website. For more information, please, contact: parliam.readings@laboratory.kiev.ua or +38 (044) 531-37-68 (Contract Person: Oleksandr Zaslavskyi, Expert of the Agency for Legislative Initiatives), +38 (063) 617-89-00 (Bronislav Totskyi, Head of Law Students Research Association “Scholaris”).

II INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE “PARLIAMENTARY READINGS” APPLICATION FORM.

Information about I International Academic Conference “Parliamentary Readings”.

Опубліковано у новини | Залишіть коментар

Активізація науки навздогін суспільству

В стінах НаУКМА правники розглядали актуальні питання сучасної наукової думки щодо застосування принципів верховенства права та прав людини.

Третій рік поспіль, Студентське наукове товариство правників “Scholaris” Києво-Могилянської академії проводить в стінах університету Міжнародний науково-практичний форум “Принцип верховенства права та права людини”. Цьогоріч учасники заходу мали змогу не тільки взяти участь в гарячих дискусіях на задану тематику, але й помилуватися цвітом київських каштанів, адже конференція проводилася з тринадцятого по п’ятнадцяте травня.

Вже традиційним став формат проведення Форуму. На відміну від поширеної регламентно-доповідної практики проведення подібних заходів, організатори ставлять собі за мету створити майданчик для жвавої та плідної дискусії. В результаті, учасники отримали змогу вільно обговорити спірні питання в розумінні принципу верховенства права та в тлумаченні поняття “права людини”. Слід також зауважити, що таких питань було надзвичайно багато, зважаючи на те, що більше половини учасників приїхали до КМА з-за кордону. На конференцію, окрім учасників з України, прибули студенти та науковці із Росії, Білорусі, Польщі та Литви.

“Цього року на Форум приїхала велика кількість “титулованих” правників, – стверджує голова “Scholaris” Броніслав Тоцький. – Половина учасників конференції вже або здобула науковий ступінь, або знаходиться на фінішній прямій до його здобуття. Це дозволило максимально зберегти та підняти науковий дискурс та цінність заходу, оскільки питання розглядались справді ґрунтовно та різносторонньо”.

Принципи верховенства права та прав людини, розвинені західною науково-правовою думкою, – одні із основоположних принципів будь-якого демократичного суспільства. На пострадянських теренах вони викликають чимало дискусій. Показовою є відмінність між розумінням принципу верховенства права та прав людини в різних школах. Для прикладу, російські науковці прирівнюють верховенство права до верховенства закону, українцям та полякам притаманне ширше, ліберальне тлумачення принципу. На цій ниві виникало безліч дискусій. Учасники прагнули в обговоренні досягнути спільного розуміння цих дискусійних заплутаних понять.

Також слід відзначити зріст активності учасників в дослідженні та обговоренні актуальних політико-правових питань. Велика кількість як українських, так й іноземних науковців приділили увагу питанням податкового та адміністративного права, аналізу відповідних кодексів та законів. Обговорювалась роль громадянського суспільства та його вплив на розвиток принципів верховенства права та прав людини в окремій країні. Зокрема піднімалося питання допустимих меж протестів та можливості повстання задля забезпечення принципів прав людини та захисту демократії. Крім того жваву дискусію виклала “постать” омбудсмена. Його дійсний і можливий вплив на  захист прав людини в державі та роль у становленні та підтриманні принципу верховенства права. Обговорювалась можливість та небезпеки формування юристократії як крайньої форми втілення принципу верховенства права.

Окремої згадки заслуговує розгляд конферентами актуальних питань міжнародного гуманітарного права. Зокрема, проблему співвідношення принципу верховенства права на міжнародному рівні та забезпечення національного суверенітету піднімали фактично всі учасники секції міжнародного застосування принципів верховенства права та прав людини. Найбільше пожвавлення викликали філософсько-правові дискусії щодо меж дозволеного у застосуванні сили задля забезпечення та захисту прав людини на території іншої суверенної держави. На конкретних прикладах учасники намагалися дійти згоди в цьому неоднозначному питанні.

Цьогорічний Форум, відзначився великою увагою учасників до зв’язку та взаємодоповнення політики та права. Необхідність відповідальності та підзвітності, рівності та справедливості були основними тезами більшості учасників. Така тенденція сучасних науковців із постокомуністичних країн схиляє до думки, що дослідження та втілення принципів верховенства права та прав людини ставатимуть дедалі затребуванішими на територіях цих держав.

Опубліковано у статті | Залишіть коментар

Засідання представників наукових товариств вишів України

6 травня 2011 року в МОН відбулося засідання представників наукових товариств вишів України. Всього — 120 представників. Серед них був і представник КМА — голова СНТ правників “Scholaris” та член Студентської Колегії Броніслав Тоцький.

Порядок: виступ Євгена Сулими, замміністра МОН. Виступи представників СНТ України. Заммін зазначив про важливість розвитку науки. Зазначив, що завдання СНТ:

1. пошук талантів
2. розвиток та популяризація науки
3. міжвузівські зв’язки
4. участь у міжнародному обміні

Дана зустріч була зібрана для того, щоб повідомити громаду, що:

1. СНТ має бути створене у всіх вишах на загальноуніверситетському рівні.
2. Має бути прийняте типове положення про СНТ.
3. Має бути затверджений план розвитку на 2011—2015 рр.

Висновки представника КМА:

Блага ідея розвитку студентської науки набуває негативного відтінку, адже будуть змушувати створювати СНТ у всіх вишах та факультетах.

Типове положення буде прийняте. Невідомо тільки коли і як, і що там буде написано. Наша мета — не дати формалізувати науку та загнати науковців в рамки.

Крім того, представник КМА хоче зазначити, що загальна маса людей була не зацікавлена в цьому заході і ніхто особливо не слухав, тому є імовірність того, що таке положення буде прийняте так, як запропонує МОН. Могилянка буде за цим слідкувати.

Опубліковано у новини | Теґи: , | 1 коментар

Міжнародний форум верховенства права та прав людини в НаУКМА

Форум 2011

13—15 травня в стінах НаУКМА відбудеться Третій Міжнародний науково-практичний форум під назвою “Принцип верховенства права та права людини”. Організовує захід Студентське наукове товариство “Scholaris” факультету правничих наук “Києво-Могилянської академії”.

Виступи учасників відбуватимуться в п’яти секціях:

 1. Історичні та теоретичні аспекти принципу верховенства права;
 2. Права людини в світлі верховенства права;
 3. Верховенство права в публічно-правових відносинах;
 4. Роль судді та судів у забезпеченні верховенства права;
 5. Верховенство права в міжнародному праві.

Під час проведення форуму учасникам буде надана можливість подискутувати й обговорити ключові питання заданої тематики. Буде створено спільне робоче поле для дослідження питання.

Головною відмінною рисою наукового заходу такого типу (саме форуму, а не конференції) є створення спільного робочого поля для дискусії між різними типами дослідників: студенти, аспіранти, доценти і професори працюють разом.

На заході вже традиційними гостями, крім українців, стали учасники з Польщі, Росії, Білорусі. Також, за два роки проведення Форуму нас відвідували представники зі США, Угорщини, Чехії, Латвії, Казахстану… Таким чином, завдяки великий кількості представлених наукових шкіл учасники мають змогу якомога ширше розкрити цікаві для них проблеми тематики Форуму.

До початку заходу буде видано збірку вибраних робіт його учасників.

Окрім наукової частини форуму планується проведення екскурсії територією НаУКМА, а також спільні врочисті обіди та розважальна програма.

Партнерами заходу виступили Лабораторія законодавчих ініціатив (http://www.parlament.org.ua/), “Евразийский юридический журнал” (http://www.eurasialaw.ru/) та Студентський юридичний журнал.

 

Контактна інформація:

(063) 671-89-00  Броніслав Тоцький, керівник СНТ “Scholaris”

e-mail: forum.kma@gmail.com

 

Опубліковано у новини | Теґи: | Залишіть коментар